Inšpekcie pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby (STN 73 3134 :2024)

Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcií do stavby sú kritickým aspektom stavebného procesu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a dlhej životnosti stavebných diel.

Norma STN 73 3134 :2024 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy je kľúčovým dokumentom v oblasti stavebníctva, ktorá upravuje požiadavky na styk otvorových konštrukcií s obvodovým plášťom budovy. Táto norma má za cieľ zabezpečiť kvalitné a trvanlivé spojenie medzi otvorovými konštrukciami a vonkajšími stenami budov, čo je nevyhnutné pre zachovanie energetickej efektívnosti, ochranu proti vnikaniu vlhkosti a zlepšenie celkového komfortu bývania.

Norma STN 73 3134 platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách.

Norma STN 73 3134 stanovuje presné požiadavky na tento proces, čím zabezpečuje, že všetky stavebné práce sú vykonávané podľa najvyšších štandardov. Inšpekcie v tejto fáze stavebného procesu majú niekoľko kľúčových funkcií, ktoré sú zásadné pre konečný úspech stavby.

Zabudovávanie otvorových konštrukcii

Proces zhotovovania spojenia medzi otvorovými konštrukciami a obvodovým plášťom budovy musí byť vykonávaný podľa presne definovaných postupov. Norma kladie dôraz na použitie kvalitných materiálov a technológií, ktoré zaručujú dlhodobú funkčnosť a trvanlivosť spojenia. Montážne práce musia byť vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú skúsenosti a potrebné znalosti na dodržanie všetkých technických a bezpečnostných požiadaviek.

V rámci zhotovovania sa často využívajú rôzne tesniace pásky, peny a tmely, ktoré sú špeciálne navrhnuté na použitie v stavebníctve. Tieto materiály musia byť odolné voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a musia mať dlhú životnosť. Kvalitné tesniace materiály sú kľúčom k dosiahnutiu spoľahlivého a trvanlivého spoja.

Norma STN 73 3134: 2014 predstavuje dôležitý nástroj pre zabezpečenie kvality v oblasti stavebníctva. Dodržiavanie jej požiadaviek prispieva k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov, zlepšeniu komfortu bývania a predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií.

Inšpekcie pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby

Predmetom inšpekcie je správnosť zamerania vonkajšej otvorovej konštrukcie a správnosť jej zabudovania, nie kvalita samotnej zabudovanej otvorovej konštrukcie (okna, balkónových dverí). Pri zabudovávaní otvorových konštrukcií, ako sú okná a dvere, je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli všetky komponenty správne namontované a aby sa dodržali všetky technické a bezpečnostné normy.

Kvalitné zabudovanie otvorových konštrukcii prispieva k energetickej efektívnosti budovy, znižuje tepelné straty a zabraňuje prenikaniu vlhkosti, čo môže viesť k vzniku plesní a iných problémov.

Druhou funkciou inšpekcií je zabezpečenie bezpečnosti. Otvorové konštrukcie musia byť pevne a bezpečne zabudované, aby odolali vonkajším vplyvom, ako sú silný vietor, dážď a iné poveternostné podmienky. Nesprávne namontované okná a dvere môžu predstavovať bezpečnostné riziko, najmä v prípade silného vetra alebo zemetrasení.

Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcií zahŕňajú niekoľko krokov. Prvým krokom je kontrola materiálov a komponentov pred montážou. Inšpektori overia, či všetky materiály spĺňajú požadované normy, sú dodané na stavbu v zmysle špecifikácie a či nie sú poškodené. Taktiež skontrolujú, či sú všetky komponenty správne skladované a chránené pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. Kvalita samotnej zabudovanej otvorovej konštrukcie resp. správnosť návrhu zabudovaného typu konštrukcie nie je predmetom inšpekcie. Predmetom inšpekcie je správnosť zamerania vonkajšej otvorovej konštrukcie a správnosť jej zabudovania.

Nasleduje kontrola samotného procesu montáže. Inšpektori sledujú, či sú dodržiavané všetky predpísané postupy a či je práca vykonávaná kvalifikovanými pracovníkmi. Skontrolujú, či sú všetky spojovacie materiály správne aplikované a či sú tesnenia správne nainštalované. Tento krok je kľúčový na zabezpečenie, že otvorové konštrukcie budú správne fungovať a vydržia dlhodobo.

Inšpektor skontroluje kvalitu vykonávaných prác na rozostavanej stavbe – pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií – počas celého zabudovania, resp. počas čo najväčšieho počtu technologických operácií, pričom inšpekcia musí obsahovať najmä kontrolu:

 • osadenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • ukotvenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • vytvorenia styku (škáry),
 • utesnenia styku (škáry).

Ciele inšpekcií zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby zahŕňajú:

 • overenie správneho zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – zabezpečenie, že technologický postup na stavbe je v súlade s požiadavkami normy STN 73 3134,
 • kontrola kvality a špecifikácie materiálov – zistenie, či použité materiály sú v zmysle špecifikácie,
 • identifikácia možných nedostatkov – detekcia prípadných chýb a nekvalitných prác, ktoré by mohli viesť k problémom v budúcnosti,
 • zabezpečenie súladu so štandardmi a predpismi – overenie, že technologický postup prác a použité komponenty na stavbe sú v súlade s platnými normatívnymi a legislatívnymi požiadavkami.

Inšpekcia na stavbe obsahuje aj kontrolné merania, ktoré sú zamerané najmä na:

 • rozmery, tvar a priamosť vyhotovenia pripojovacej škáry,
 • počet a umiestnenie kotviacich prvkov,
 • priemer dier (vrtáka) pre ukotvenie otvorovej konštrukcie.

Úlohou inšpektora pri inšpekcii vykonávania prác na rozostavanej stavbe je zistiť úroveň a kvalitu vykonávaných stavebných prác, dodržanie stanovených technických predpisov a technologických postupov, používanie predpísaných výrobkov na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií a prediskutovanie prípadných nejasností.

Nedostatočná kontrola alebo realizácia zabudovávania otvorových konštrukcii spoločnosťou, ktorá nie je držiteľom inšpekčného certifikátu môžu mať vážne dôsledky. Ak sa zistia chyby alebo nedostatky až po dokončení stavby, môže byť ich oprava veľmi nákladná a časovo náročná. Okrem toho môžu nesprávne zabudované otvorové konštrukcie viesť k vážnym problémom, ako sú vysoké energetické straty, vznik plesní alebo dokonca narušenie statiky budovy.

Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcií sú neoddeliteľnou súčasťou stavebného procesu, ktorá zabezpečuje kvalitu, bezpečnosť a dlhú životnosť stavieb. Norma STN 733134 poskytuje rámec pre tieto inšpekcie, čím zaručuje, že všetky stavebné práce sú vykonávané podľa najvyšších štandardov. Dodržiavanie týchto postupov je kľúčové pre úspech každej stavby a pre zabezpečenie spokojnosti jej budúcich užívateľov.

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Obsah normy STN 73 3134 : 2024 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy

V norme STN 73 3134 : 2024  boli doplnené a aktualizované niektoré odkazy, ktoré pôvodne smerovali k dnes už zmeneným alebo zrušeným EN (ISO) normám, napríklad v súvislosti so skúškou vzduchovej nepriezvučnosti in situ. Bolo aktualizované odporúčanie na umiestnenie upevňovacích prvkov pri odstupe od priečnikov a stĺpikov. Upresnené bolo odporúčanie pre použitie infračervenej metódy inou ako kvalitatívnou metódou.

V norme STN 73 3134 : 2024 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy pribudli informatívne prílohy o montáži otvorových konštrukcií do historických objektov, bližšie odporúčania pre zabudovanie a užívanie okien a vonkajších dverí v miestnostiach s nainštalovanými spotrebičmi palív.

 • Predhovor
 • 1 Predmet
 • 2 Normatívne odkazy
 • 3 Termíny a definície
 • 4 Požiadavky na návrh
 • 4.1 Pripojovacia stavebná škára
 • 4.2 Ochrana pred nadmernými stratami tepla, vlhkosti a pred nežiaducim hlukom
 • 4.3 Zabudovanie
 • 4.4 Upevnenie
 • 4.5 Návrh utesnenia okenných otvorov
 • 4.6 Zlučiteľnosť materiálov
 • 5 Požiadavky na zhotovovanie
 • 5.1 Všeobecne
 • 5.2 Príprava kontaktných plôch
 • 5.3 Povrchová teplota
 • 5.4 Uzatvárací plniaci materiál
 • 5.5 Izolácia prerušenej pripojovacej stavebnej škáry
 • 5.6 Upevňovacie prvky
 • 5.7 Nosné a dištančné podložky
 • 5.8 Tesniace látky
 • 5.9 Tolerancie
 • 6 Kontrola a skúšky pripojovacích stavebných škár
 • 6.1 Všeobecne
 • 6.2 Vizuálna kontrola
 • 6.3 Skúšky pomocou meracích prístrojov
 • 6.4 Skúšobný protokol
 • 7 Prevzatie prác
 • Príloha A (informatívna) – Niektoré postupy pri zhotovení pripojovacej škáry
 • Príloha B (informatívna) – Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí výrobku a práce
 • Príloha C (informatívna) – Montáž otvorových konštrukcií do historických objektov
 • Príloha D (informatívna) – Zabudovanie a užívanie okien a vonkajších dverí v miestnostiach s nainštalovanými spotrebičmi palív

Súvisiace normy

 • STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie
 • STN EN ISO 7519 Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá zobrazovania
  na výkresoch stavebnej časti a výkresov zostavy dielcov (ISO 7519) (01 3437)
 • STN EN ISO 9223 Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Klasifikácia, stanovenie a odhad (ISO 9223) (03 8202)
 • STN EN 1279-6 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 6: Riadenie výroby a periodické skúšky
  (70 1622)
 • STN EN 1996-2 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania,
  voľba materiálov a zhotovovanie murovaných konštrukcií (73 1101)

Súvisiace právne predpisy

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú
  harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica
  Rady 89/106/EHS;
 • zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);
 • zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu;
 • zákon č. 51/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
  na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;
 • vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou
  sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *