licencia na okna2

Licencia na okná – ako na to? Čo je obsahom normy STN 733134: 2014 a prečo je pre výkon inšpekcie dôležitá?

Inšpekcie na výmenu a montáž otvorových výplní do stavby sa vykonávajú podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek stanovených v STN 73 3134: 2014 „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“. Aký je postup pre získanie licencie na okná?

Čo to je a čo presne znamená inšpekcia zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okná“?

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť.

Na správne zabudovanie otvorovej výplne je nevyhnutné dodržiavať základné technologické postupy so zameraním na detaily, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu zabudovania otvorových výplní. Nedostatky, ktoré vyplývajú z nedostatočného sústredenia na všetky detaily, sa väčšinou prejavia až neskoršie po zabudovaní.

Pri výmene otvorových výplní, ako sú okná a dvere, je nevyhnutná na zabezpečenie ich bezchybnej funkčnosti kvalitná montáž.  Nesprávna montáž okien a dverí má za následok vznik plesní, tepelných mostov a, samozrejme, aj s tým spojené zníženie komfortu užívania samotného výrobku. Platná norma STN 733134 jasne popisuje, že pripojovaciu škáru je potrebné rozdeľovať vždy do 3 funkčných rovín – parotesnú, tepelne a zvukovo izolačnú a paropriepustnú.

Norma STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie (Construction work. Connection joints for windows in external construction elements. Requirements, execution and testing) platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách.

V tejto norme je detailný postup realizácie stavebných prác pri jednotlivých technologických úkonoch týkajúcich sa samotnej montáže okien. Konštrukcie obvodového plášťa, ako okná – dvere – fasády, sú konštrukcie v neoddeliteľnej súvislosti s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa, alebo na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Hodnotiť okná – dvere – fásády má zásadný význam iba po ich zabudovaní , a to v na seba nadväzujúcich krokoch … návrh – výroba – montáž – servis. Hodnotenie všetkých materiálových vstupov, ako i hodnotenie takýchto konštrukcií pred montážou, tvorí základ hodnotenia po montáži.

Správna montáž okien by mala začínať prípravou ostenia, do ktorého sa bude vkladať samotné okno. Hlavne pri rekonštrukcii je dôležité, aby sme okno nemontovali do otvorov, ktoré skôr pripomínajú „zrúcaninu“. Následne je potrebné rozlišovať, o aký typ stavby ide, aby sa vybrali vhodné izolačné materiály. 

Čoraz viac investorov si uvedomuje význam kvalitnej montáže a hľadá spôsob, ako sa vyhnúť nedodržiavaniu technických noriem pri výrobe a montáži okien, zámene materiálov a porušovaniu technologickej disciplíny pri zabudovávaní okien do stavby.

Kľúčovým a základným krokom je teda mať kompletnú dokumentáciu schválenú investorom a montážnych pracovníkov, ktorí sa riadia požiadavkami STN 73 3134: 2014: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie.

Postup pre získanie licencie na okná. Ako získať “licenciu na okná”?

Na posúdenie, či je možné udeliť licenciu “na okná” – licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii, inšpekčný orgán kontroluje kvalitu vykonávaných prác na rozostavanej stavbe počas čo najväčšieho počtu technologických operácií v zmysle STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie, pričom inšpekcia musí obsahovať najmä kontrolu:

  • osadenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
  • kotvenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
  • vytvorenia styku (pripojovacej škáry),
  • utesnenia škáry styku (pripojovacej škáry).

Inšpekcia vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií a technologických postupov. Predmetom inšpekcie je správnosť zamerania vonkajšej otvorovej konštrukcie a správnosť jej zabudovania, nie kvalita samotnej zabudovanej otvorovej konštrukcie (okna, balkónových dverí).

Pre použité materiály a technológie realizácie prác vyplýva, že kľúčovým faktorom pri získaní deklarovaných tepelnoizolačných vlastností okien a dverí (tieto si výrobca dáva overovať v skúšobných ústavoch) je teda výber tesniacich materiálov, ktoré použijeme v pripojovacej škáre okna či dverí a ich správna montáž do týchto pripojovacích miest. Správnu montáž definuje STN 73 3134: 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie.

Licencia “na okná” – licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii sa môže udeliť iba zhotoviteľovi, ktorý má vlastných alebo zmluvných pracovníkov, ktorí môžu vypracovať výkresy zabudovania v kvalite a rozsahu potrebnom na správne zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, a ktorý má vlastných zaškolených zamestnancov, resp. dlhodobo zmluvne zabezpečených zaškolených pracovníkov (montážnikov), ktorí počas platnosti licencie budú vykonávať montážne práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií v počte minimálne dvoch pracovníkov.

Licenciou “na okná” – licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa článku 4.1 technickej normy STN 73 3134: 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie, ktorá je záväzná podľa § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov.

Aké iné normy sú dôležité pre držiteľov licencie na okná?

  • STN EN 12519 (EN 12519: 2018)  Okná a dvere. Terminológia
  • STN EN 14351-1+A2 (74 6180) Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
  • STN 70 1621 (70 1621): 2010 Izolačné sklá
  • STN 73 0540-2+Z1+Z2 (73 0540) Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie
  • STN EN 12608-1 (64 3222) : 2017 Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Povrchovo neupravené profily z PVC-U so svetlými povrchmi
  • STN 73 3134 (73 3134): 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie

Pre cenovú ponuku na Licenciu “na okná” – licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii prosím volajte 0904 360 000, alebo píšte na náš mail alebo len jednoducho vyplňte formulár na našej stránke s konkrétnou požiadavkou. Ponuku Vám zabezpečíme ešte v ten istý deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *