Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS)

Od 1.9.2012 je v platnosti technická norma STN 73 2902 pre navrhovanie a použitie mechanického pripevnenia ETICS na spojenie s podkladom. Od 1.1.2013 sa vyžaduje návrh mechanického pripevnenie ETICS podľa tejto normy bez ohľadu na to kedy sa projektová dokumentácia začala pripravovať.

Postupom podľa STN 73 2902 sa navrhuje mechanické pripevnenie ETICS pre:

  • výlučne mechanicky pripevňované ETICS;
  • lepené ETICS s doplnkovým mechanickým pripevnením;

Pre ETICS obvykle postačuje návrh na zaťaženie vetrom – tepelná izolácie prenesie šmykové namáhanie vlastnou hmotnosťou. Výlučne mechanicky pripevňované ETICS sa navrhnuté aj na zaťaženie vlastnou hmotnosťou. Kotvenie ETICS s plošnou hmotnosťou vonkajšieho súvrstvia >20 kg/m2 sa navrhuje aj na zaťaženie vlastnou hmotnosťou a objemovými zmenami.

Inšpekcie a licencie na zatepľovanie (ETICS)

V súčasnej dobe inšpekčné orgány vykonávajú inšpekcie zhotovovania ETICS v súlade s požiadavkami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zateplovacích systémov (ETICS). Priamo v norme STN 732901 sa v kapitole 6 Kotvenie rozpernými kotvami v bode 6.1 (strana 17) píše:

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste stykov alebo celej ploche ETICS sa určuje v projektovej dokumentácii podľa STN 732902.

Norma  STN 73 2902 – Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS) hovorí o navrhovaní  a použití mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS).

Táto norma stanovuje požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria dosky z penového polystyrénu (EPS) alebo z minerálnej vlny (MW), a to z hľadiska odolnosti proti pôsobiacemu zaťaženiu. Pre iné druhy tepelnej izolácie sa môže použiť v primeranom rozsahu.

Pričom obsah normy STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS) je nasledovný:
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny, definície a značky
2.1 Termíny a definície
2.2 Značky
3 Požiadavky
3.1 Všeobecne
3.2 Protipožiarna bezpečnosť
3.3 Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia
3.4 Bezpečnosť pri užívaní
3.4.1 Druh, poloha, počet a rozmiestnenie mechanických pripevňovacích prostriedkov
3.4.2 Rozperné kotvy v systémoch s mechanickými pripevňovacími prostriedkami
3.5 Ochrana proti hluku
3.6 Úspora energie a ochrana tepla
4 Návrh mechanického pripevnenia
4.1 Všeobecne
4.2 Navrhovanie na účinky zaťaženia vetrom
4.3 Nosná vrstva podkladu
4.4 Návrh mechanického pripevnenie rozpernými kotvami na účinky sania vetra
4.4.1 Podrobný návrh mechanického pripevnenia rozpernými kotvami na účinky sania vetra
4.4.2 Únosnosť proti vyvlečeniu rozpernej kotvy doskou tepelnej izolácie
4.5 Zásady návrhu pre iné podmienky mechanického pripevnenia
Príloha A (normatívna) – Stanovenie charakteristickej sily na medzi vytiahnutia rozpernej kotvy z materiálu nosnej vrstvy podkladu skúškou in situ
Príloha B (informatívna) – Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev
Príloha C (informatívna) – Posúdenie vplyvu mechanického pripevnenia ETICS rozpernými kotvami na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla
Príloha D (informatívna) – Stanovenie únosnosti proti vyvlečeniu rozpernej kotvy doskou tepelnej izolácie
Literatúra

Čo to znamená pre inšpekčnú činnosť a vydávanie licencii na zatepľovanie pre prax?

Realizátor – zhotoviteľ ETICS postupuje pri realizácii – zhotovovaní ETICS podľa schválenej projektovej dokumentácie (ktorej súčasťou má byť okrem iného aj časť týkajúca sa kotvenia rozpernými kotvami spracovaná v zmysle požiadaviek STN 732902) a v zmysle požiadaviek stanovených v STN 732901 na zhotovovanie ETICS  a inšpekčný orgán vykonáva inšpekciu pri zhotovovaní ETICS u konkrétneho zhotoviteľa v zmysle požiadaviek STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) s cieľom zistiť, či žiadateľ o licenciu na zatepľovanie má spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác – zhotovovanie ETICS v zmysle požiadaviek STN 732901, čo spolu s dodržaním projektového riešenia v zmysle schváleného projektu zateplenia, s použitím osvedčených komponentov systému ETICS (v zmysle národného osvedčenia alebo ETA) garantuje projektované parametre ETICS a životnosť konštrukcie.

Licencia vydaná po úspešnej inšpekcii stavebných prác podľa STN 732901 potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác.

Priamo v norme STN 732901 sa píše, že každá spoločnosť, ktorá realizuje zateplenie pomocou vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS, to znamená “zatepľuje”) podľa požiadaviek platnej normy pre zhotovovanie ETICS – STN 73 29 01 článku 3.3 musí byť na to kvalifikovaný a musí mať túto kvalifikáciu potvrdenú inšpekčným orgánom, norma doslova píše:

Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17 020.

Za správny návrh mechanického pripevnenie zodpovedá autorizovaný stavebný inžinier – projektant, ktorý na predmetnú zákazku vyhotovil projekt zateplenia (požadovaný obsah dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS je uvedený v prílohe A normy STN 732901 na strane 26 normy, pričom táto príloha je NORMATÍVNA!, v ktorej okrem iného sa v požiadavke A2 v odseku e píše, že projektová dokumentácia obsahuje najmä “statické posúdenie spracované podľa STN 732902 a ak je potrebné, na základe protokolu o výťažnej skúške rozperných kotiev”), ktorého súčasťou by mal byť aj návrh mechanického pripevnenia, schéma rozmiestnenia, posúdenie vplyvu mechanického pripevnenia ETICS rozpernými kotvami na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla a stanovenie únosnosti proti vyvlečeniu rozpernej kotvy doskou tepelnej izolácie.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

  • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS),
  • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
  • realizácii balkónov a lodžii,
  • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
  • a celkovej obnove budov. 

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

  • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
  • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Vydaná licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác.

Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *